Đề xuất đấu giá biển số xe: Bán xe được giữ lại biển suốt đời

26/04/2022 bởi Le Na,
Đề xuất đấu giá biển số xe: Bán xe được giữ lại biển suốt đời

Người trúng đấu giá có quyền ký hợp đồng với cơ quan đấu giá nhằm xác lập quyền với biển số trúng đấu giá để sử dụng. Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu.